Odredbe i uvjeti

1. PRIMJENJIVOST

a) Ovi se uvjeti primjenjuju na sve Dr. Smart Shop, u daljnjem tekstu prodavatelj, kao i na sve kupoprodajne ugovore sklopljene između prodavatelja i njegove ugovorne strane, u daljnjem tekstu kupac.
b) Odstupanja od ovih uvjeta primjenjuju se samo ako su izričito dogovorena između prodavatelja i kupca, a ta odstupanja je kupcu također pismeno potvrdio prodavatelj. c) Svi opći uvjeti kupnje kupca isključeni su iz ovih uvjeta ako su izričito potvrđeni u pisanom obliku.

2. PONUDE

a) Sve ponude prodavatelja, uključujući cjenike koje dostavlja prodavatelj, su bez obveze, osim ako ne sadrže rok za prihvaćanje.
b) Ponude se temelje na informacijama danim uz prijavu te na cijenama i plaćama primjenjivim na datum ponude. Cijene navedene u ponudi su bez PDV-a.
c) Ako kupac prihvati neobvezujuću ponudu prodavatelja, prodavatelj ima pravo opozvati ponudu u roku od pet radnih dana od primitka prihvaćanja.
d) U slučaju složene ponude, ne postoji obveza isporuke dijela uz odgovarajući dio cijene navedene za cjelinu.

3. ISPORUKA

a) Datum (isporuke) naveden ili dogovoren od strane prodavatelja je informativan, približan je i stoga se nikada ne može smatrati strogim rokom, osim ako je izričito drugačije dogovoreno u pisanom obliku. Ako je navedeni rok isporuke prekoračen, prodavatelju se mora dostaviti obavijest o neispunjavanju obaveza preporučenim pismom prije nego što bude u zaostatku prema kupcu.
b) Sve dok prodavatelj ne kasni prema kupcu, nije dužan platiti naknadu štete koju je pretrpio od strane kupca, a koja može nastati kupcu prekoračenjem navedenog roka isporuke.
c) Ukoliko nije drugačije dogovoreno, isporuka se vrši iz skladišta prodavatelja.
d) Kupac je dužan prihvatiti robu koju treba isporučiti u trenutku kada mu je stavljena na raspolaganje u skladu s ugovorom ili u trenutku kada mu je isporučena. Ako druga strana odbije preuzeti isporuku ili nemarno dostaviti informacije ili upute potrebne za isporuku, roba će biti pohranjena na rizik kupca. U tom slučaju kupac duguje sve dodatne troškove, uključujući u svakom slučaju troškove skladištenja.
e) Prodavatelj smije isporučiti robu u dijelovima. To se ne primjenjuje ako djelomična isporuka nema neovisnu vrijednost. Ako se roba isporučuje u dijelovima, prodavatelj ima pravo fakturirati svaki dio posebno.
f) Ako se isporuka vrši korištenjem posuđene ambalaže, kupac je dužan ovu posuđenu ambalažu, o svom trošku, praznu i neoštećenu vratiti prodavatelju u roku od 30 dana od primitka.
g) Prodavatelj nudi proizvode uzgoja samo za uzgoj biljaka čije je posjedovanje zakonom dopušteno. Kupac izjavljuje da ove proizvode neće koristiti za ilegalne ili komercijalne aktivnosti uzgoja. Ako prodavatelj posumnja da postoji bilo kakva namjera nezakonitog uzgoja, zadržava pravo odbiti kupnju kupca.

4. CIJENA (PROMJENE)

a) Cijene dogovorene u trenutku sklapanja ugovora temelje se na podacima poznatim u trenutku sklapanja i ne uključuju porez na promet.
b) Ako nakon sklapanja ugovora između prodavatelja i kupca nastanu okolnosti u pogledu čimbenika cijene koštanja koji opravdavaju promjenu ugovorene cijene, prodavatelj ima pravo u skladu s tim promijeniti cijenu. Osim ako promjena cijene ne predstavlja povećanje od više od 10%, kupac nema pravo raskinuti ugovor u slučaju promjene cijene od strane prodavatelja.
c) Faktori troškova u svakom slučaju podrazumijevaju cijene materijala, sirovina, ambalaže, artikala koje treba nabaviti od trećih strana, poreze, pristojbe, vozarine, promjene valute, premije osiguranja, dok osim toga, ako su mjere vlade Najavljeno, oni se ne mogu smatrati normalnim rizicima trgovanja, prodavatelj će imati pravo naplatiti dodatke na cijene sukladno tome.

5. UZORCI, MODELI I PRIMJERI

a) Ako je prodavatelj pokazao ili dostavio model, uzorak ili primjerak, pretpostavlja se da je to samo prikazano ili pruženo kao naznaka: kvalitete robe koja će se isporučiti mogu odstupati od uzorka, modela ili primjera , osim ako je izričito navedeno da će biti isporučen u skladu s prikazanim ili dostavljenim uzorkom, modelom ili uzorkom.

6. JAMSTVO I ZAHTJEVI

a) Prodavatelj ne daje nikakva jamstva za isporučenu robu i ne snosi nikakvu odgovornost u pogledu primjene isporučene robe, čak ni ako se ona temelje na preporukama, savjetima ili informacijama danim od strane prodavatelja ili trećih strana.
b) Sve zahtjeve koje kupac želi postaviti na robu koju treba isporučiti, a koji odstupaju od uobičajenih zahtjeva, kupac mora izričito prijaviti prodavatelju prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora.
c) Isporučena roba nije niti ima učinak kao lijekovi, u smislu Zakona o lijekovima ili drugih zakona i propisa.

7. PROMJENE ROBE KOJE SE ISPORUČUJE

a) Prodavatelj je ovlašten isporučiti robu koja odstupa od robe opisane u kupoprodajnom ugovoru, a da kupac nema pravo raskinuti ugovor, ako se radi o promjenama u robi koju treba isporučiti, ambalaži ili popratnoj dokumentaciji koja je potrebna radi usklađivanja s važećim zakonskim propisima ili u slučaju manjih promjena na artiklu koje znače poboljšanje.

8. VIŠA SILA

a) U slučaju više sile, prodavatelj ima pravo obustaviti izvršenje ugovora sve dok ne prestanu okolnosti koje su uzrokovale višu silu.
b) Pod višom silom podrazumijeva se bilo koji čudan uzrok, kao i okolnost, koja ne bi smjela razumno biti na riziku prodavatelja. Kašnjenje ili neispunjenje od strane dobavljača ili dobavljača, opći nedostatak potrebnih sirovina i drugih artikala potrebnih za isporuku, poteškoće u transportu, stagnacija u uvozu artikala za isporuku, poremećaji u poslovanju, prekomjerni izostanci s posla zbog bolesti, štrajkova i vlasti mjere i snagu većine.
c) Ako razdoblje više sile traje dulje od 3 mjeseca i ako se utvrdi da je viša sila trajne prirode, prodavatelj i kupac se mogu dogovoriti o raskidu ugovora i povezanim posljedicama.
d) Ako je, kada nastupi viša sila, prodavatelj već djelomično ispunio svoje obveze, odnosno može djelomično ispuniti svoje obveze, ima pravo posebno fakturirati dio koji je već isporučen ili dio koji se može isporučiti, a kupac je dužan platiti ovu fakturu kao da se radi o posebnom ugovoru. Međutim, to se ne primjenjuje ako dio koji je već isporučen ili će biti isporučen nema neovisnu vrijednost.
e) Prodavatelj zadržava pravo pozvati se na višu silu, čak i ako se okolnost koja je prouzročila to dogodi nakon što je izvršenje ugovora od strane prodavatelja trebalo (djelomično) biti dovršeno.

9. KONTROLA I OGLAŠAVANJE

a) Kupac je dužan kupljenu robu provjeriti prilikom isporuke, ali u svakom slučaju u roku od 3 radna dana od primitka, te provjeriti je li isporučena roba u skladu s ugovorenim.
b) Netočnosti, nepotpunosti i/ili nedostatke u pogledu isporučene robe, koje je kupac otkrio nakon primitka, mora odmah obavijestiti prodavatelja preporučenim pismom ili elektroničkom poštom.
c) Nevidljive nedostatke također je potrebno prijaviti prodavatelju u pisanom obliku, putem potpisanog pisma ili putem e-maila, u roku od 8 radnih dana nakon otkrivanja, a najkasnije u roku od 30 dana nakon isporuke.
d) Reklamacije koje stignu do prodavatelja više od 30 dana nakon što je kupac primio isporučenu robu, prodavatelj više neće obrađivati ​​i rezultirat će gubitkom svih potraživanja za kupca.
e) Pravovremeni pregled i reklamacije ne obustavljaju kupcu obvezu kupnje i plaćanja robe koju treba isporučiti i/ili isporučiti. Isporučena roba može se vratiti samo uz prethodnu pisanu suglasnost prodavatelja.

10. ZADRŽAVANJE PRAVA

a) Roba koju je isporučio prodavatelj ostaje u vlasništvu prodavatelja sve dok kupac ne ispuni sve svoje obveze prema svim kupoprodajnim ugovorima sklopljenim s prodavateljem, u mjeri u kojoj se te obveze tiču ​​naknade(-a) u vezi s isporučenom robom ili robom koja će biti isporučena ili samu robu i/ili bilo kakve reklamacije zbog nepoštivanja kupoprodajnog ugovora od strane kupca.
b) Roba koju isporuči prodavatelj i koja podliježe zadržavanju prava vlasništva prema prethodnom stavku može se preprodavati samo u kontekstu uobičajenog poslovanja. Kupac nije ovlašten založiti isporučenu robu niti na njoj zasnivati ​​bilo koje drugo pravo.
c) Ako kupac ne ispuni svoje obveze ili postoji osnovana bojazan da to neće učiniti, prodavatelj ima pravo ukloniti ili raspolagati isporučenom robom uz zadržavanje prava od kupca ili trećih osoba koje drže robu za kupca.dobiti. Kupac je dužan u potpunosti surađivati ​​u tom pogledu pod prijetnjom novčane kazne od 10% iznosa koji mu duguje dnevno.
d) Ako treće osobe žele uspostaviti ili ostvariti bilo koje pravo na isporučenu robu uz zadržavanje prava vlasništva, kupac je dužan obavijestiti prodavatelja čim se to razumno može očekivati.
e) Kupac se obvezuje na prvi zahtjev prodavatelja:
- osigurati isporučenu robu uz zadržavanje prava vlasništva i držati je osiguranom od požara, eksplozije i štete od vode te od krađe te policu ovog osiguranja staviti na uvid prodavatelju;
- založiti sva potraživanja kupca prema osiguravateljima u vezi s isporučenom robom uz zadržavanje vlasništva prodavatelju na način propisan člankom 3:239 nizozemskog građanskog zakona;
- založiti prodavatelju potraživanja koja kupac stječe prema svojim kupcima kada se roba isporučena uz zadržavanje prava vlasništva proda prodavatelju na način propisan u odjeljku 3:239 nizozemskog građanskog zakona;
označiti isporučenu robu uz zadržavanje prava vlasništva kao vlasništvo prodavatelja;
na druge načine surađivati ​​sa svim razumnim mjerama koje prodavatelj želi poduzeti radi zaštite svojih imovinskih prava u vezi s isporučenom robom i koje neopravdano ne ometaju kupca u normalnom poslovanju.

11. DUŽNOST UPOZORENJA

a) Kupac je dužan odmah i u potpunosti obavijestiti prodavatelja čim posumnja ili primijeti da oni i/ili treće strane pretrpe štetu i/ili bilo kakvu štetu ili će pretrpjeti (daljnju) štetu i/ili bilo kakvo nepovoljno iskustvo, što je uzrokovano isporučenom robom.
b) Uz vlastitu dužnost paziti da spriječi ili ograniči štetu, kupac je dužan dati kupcu punu priliku da spriječi ili ograniči štetu i/ili bilo kakvu štetu.
c) Kupac je dužan nadoknaditi štetu prodavatelju od potraživanja trećih osoba u pogledu štete uzrokovane isporučenom robom.

12. ODGOVORNOST

a) Prodavatelj nije odgovoran prema kupcu za štetu (izravnu ili neizravnu) i/ili bilo kakav gubitak koji proizlazi iz isporučene robe od strane prodavatelja, osim u slučaju da je ta šteta uzrokovana namjerom ili grubim nemarom od strane prodavatelja. prodavač.
b) Prodavatelj ni pod kojim uvjetima nije odgovoran za štetu u obliku gubitka prometa, gubitka u trgovanju i/ili druge posljedične štete.
c) Ako se, uz dužno poštivanje odredbi prethodnih stavaka ovog članka, pokaže da šteta i/ili bilo kakav nedostatak mora biti za račun prodavatelja, tada će ukupna odgovornost prodavatelja biti ograničena na takav iznos ako je, prema standardima razumnosti i pravičnosti, razmjeran ugovorenoj cijeni s obzirom na isporučenu robu i ni u kojem slučaju neće biti veći od ugovorene cijene.
d) Ako se prodavač smatra odgovornim od strane treće strane za štetu i/ili bilo kakvu štetu za koju nije odgovoran prema sporazumu s kupcem i/ili ovim uvjetima, kupac će ga u cijelosti nadoknaditi u tom pogledu a prodavatelj ovoj trećoj osobi nadoknađuje sve što mora platiti.
e) Teret dokazivanja u vezi s bilo kakvom navodnom odgovornošću prodavatelja leži na kupcu, što on prihvaća.

13. PLAĆANJE

a) Kupac se obvezuje platiti sve račune primljene od prodavatelja u roku od 7 dana ili u ugovorenom roku plaćanja, bez ikakvog odbitka i bez suspenzije zbog navodnog kršenja ugovora, osim ako nije drugačije dogovoreno.

b) U slučaju kašnjenja, likvidacije, stečaja ili obustave plaćanja kupca, njegove (platne) obveze dospiju odmah i naplative. Obveze (platanja) klijenta također će postati odmah dospjele i plative ako prodavatelj sazna za okolnosti zbog kojih se može bojati da klijent neće moći ispuniti svoje (platne) obveze.
c) Plaćanje se mora izvršiti u nizozemskoj valuti putem žiro ili bankovnog prijenosa na bankovni račun koji je odredio prodavatelj. U slučaju gotovinskog plaćanja, kupac mora osigurati da prodavatelj za to izda potvrdu.
d U slučaju prekoračenja roka plaćanja od 7 dana, kupac duguje prodavatelju kamatu od minimalno 1% mjesečno, bez ikakve obavijesti o zatezi, od dana dospijeća do dana plaćanja na dug, gdje je kamata dio mjeseca se računa kao puni mjesec.
e) Kupac od dana dospijeća duguje i izvansudske troškove koji iznose 15% iznosa glavnice. Međutim, ako prodavatelj dokaže da je pretrpio veće troškove, uključujući pravne troškove, koji su bili razumno potrebni, te će troškove također morati nadoknaditi kupac.
f) Kupac duguje prodavatelju pravne troškove koje je pretrpio u svim slučajevima, pod uvjetom da nisu neopravdano visoki, ako prodavatelj i kupac vode sudski postupak u vezi sa sporazumom na koji se primjenjuju ovi opći uvjeti i sudska odluka postaje konačno, u kojem slučaju je kupac potpuno ili pretežno neuspješan.
g) Plaćanja koje izvrši kupac uvijek služe prvo za podmirenje svih dugovanih kamata i troškova, a zatim za podmirenje najdulje dospjelih računa, čak i ako kupac navede da se plaćanje odnosi na kasniji račun.

14. JAMSTVO SIGURNOSTI

a) Prodavatelj ima pravo nakon ili nakon sklapanja ugovora, prije izvršenja (daljnjeg) izvršenja, zahtijevati jamstvo od kupca da će ispuniti svoje (sadašnje i buduće) obveze prema prodavatelju u razumnom roku.
b Kupac je u svakom trenutku dužan osigurati osiguranje u slučaju njegovog bankrota, obustave plaćanja, gašenja ili likvidacije tvrtke ili u slučaju da kupac izgubi pravo raspolaganja cijelom ili dijelom svoje imovine putem privitak ili na neki drugi način.

15. OVJES DESNO

a) U slučaju da kupac ne ispuni svoje obveze prema prodavatelju, potonji ima pravo, bez obavijesti o kašnjenju, obustaviti izvršenje ugovora do ispunjenja od strane kupca.
b) Prodavatelj također ima pravo obustaviti izvršenje ugovora ako sazna za njegove okolnosti koje mu daju dobru osnovu za bojazan da kupac neće ispuniti svoje obveze prema prodavatelju.

16. RASKID UGOVORA

a U slučaju da kupac ne ispuni ugovor, prodavatelj ima pravo raskinuti ugovor u cijelosti ili djelomično pisanom izjavom ili sudskom odlukom.
b) Ako je ugovor u cijelosti ili djelomično raskinut, kupac je dužan nadoknaditi pozitivni ugovorni interes prodavatelja.
c) Prodavatelj valjano ostvaruje svoje pravo na potpuno ili djelomično raskid ugovora u odnosu na kupca i nikada nije dužan nadoknaditi kupcu bilo kakvu štetu nastalu time.
d) U slučaju da nastanu okolnosti u vezi s isporučenom robom ili osobama i/ili materijalom koje prodavatelj koristi ili je uobičajeno koristiti u izvršenju ugovora, a koje su takve prirode da izvršenje ugovora ako sporazum postane nemoguć ili toliko nezgodan i/ili nerazmjerno skup da se poštivanje ugovora više ne može razumno zahtijevati, prodavatelj je ovlašten raskinuti ugovor.

17. POVJERLJIVOSTI

a) Kupcu nije dopušteno davati povjerljive podatke o prodavatelju i poslovnom odnosu između kupca i prodavatelja trećim osobama, u skladu sa zakonskim obvezama koje mu nalažu.

18. OGLAŠAVANJE

a) Kupac ne smije promovirati isporučenu robu na način koji nije u skladu sa zakonskim propisima, prirodom isporučene robe ili načinom na koji to obično čini prodavatelj.
b Kupac također ne smije dati jamstvo trećim stranama u pogledu primjene isporučene robe, čak ni ako se ona temelje na preporukama, savjetima ili informacijama danim od strane prodavatelja ili trećih osoba.
c) Prilikom prodaje i promocije isporučene robe, kupcu je dopušteno korištenje prodajnog materijala koji je osigurao prodavatelj. Međutim, dostavljeni prodajni materijali ostaju u vlasništvu prodavatelja cijelo vrijeme.
d) Prodavatelj izričito zadržava autorska prava na dostavljeni prodajni materijal. Kupac ne smije mijenjati ili mijenjati prodajni materijal.
e) Ako kupac želi preporučiti isporučenu robu putem prodajnog materijala koji je izradio sam ili u njegovo ime, kupac ima pravo na to samo nakon pismenog odobrenja prodavatelja.

19. RJEŠAVANJE SPOROVA

a) Suprotno statutarnim pravilima za nadležnost građanskog suda, svaki spor između kupca i prodavatelja, ako je nadležan sud, rješavat će sud u Rotterdamu. Međutim, prodavatelj ostaje ovlašten tužiti kupca pred nadležnim sudom u skladu sa zakonom ili važećim međunarodnim ugovorom.

20. VAŽEĆI ZAKON

a) Nizozemski zakon primjenjuje se na svaki ugovor između prodavatelja i kupca.

21. IZMJENA UVJETA I ODREDBA

a) Prodavatelj je ovlašten mijenjati ove uvjete i odredbe. Ove izmjene će stupiti na snagu u najavljeno vrijeme stupanja na snagu. Prodavatelj će kupcu blagovremeno poslati izmijenjene uvjete. Ako nije priopćeno vrijeme stupanja na snagu, promjene prema kupcu će stupiti na snagu čim bude obaviješten o promjeni.